Our Products & Services Ang aming Mga Produkto at Serbisyo

FREE Instant Access! LIBRE Instant Access!

Get your FREE Instant Access to Kunin ang iyong FREE Instant Access sa

Over 19,000++ Unlimited Premium TV Channels & On Demand Videos. Higit sa 19,000 ++ Walang limitasyong Premium TV Channels & On Demand Videos.

Get Plan 200 Kumuha ng Plan 200

Enjoy watching TV Shows, Video On Demand, Action, Comedy, Horror, Romance, Drama, Sci-Fi, Sports, Cartoons etc. Masiyahan sa panonood ng mga Palabas sa TV, Video Sa Demand, Aksyon, Komedya, Katatakutan, Romansa, Drama, Sci-Fi, Sports, Cartoons atbp.

Order 1 TV BOX Order 1 TV BOX

Includes: FREE Instant Access to May kasamang: LIBRE Instant Access sa

Over 19,000++ Unlimited Premium TV Channels & On Demand Videos. Higit sa 19,000 ++ Walang limitasyong Premium TV Channels & On Demand Videos.

Get Your BOX Ready! Kunin ang Iyong BOX Handa!

It is fun and easy to set-up your new BOX Ito ay masaya at madaling i-set-up ang iyong bagong BOX

1. Un-BOX 1. Un-BOX

2. Plug-in the power 2. I-plug-in ang kapangyarihan

3. Connect to WiFi 3. Kumonekta sa WiFi

4. Click TV BOX 4. Mag-click sa TV BOX

ERROR 200 ERROR 200

You can't Watch?! Hindi ka Makapanood ?!

If you are receiving ERROR 200 message and you see this in your TV. Kung nakatanggap ka ng ERROR 200 mensahe at makikita mo ito sa iyong TV.

Kindly click button below Magiliw na pindutan ng pag-click sa ibaba

Unlock Your Adult Channels PIN Code I-unlock ang PIN Code ng iyong Adult Channels

Adult Channels: Hustler, Redlight, Brazzers, Vivid, Playboy, Penthouse, Eroxxx, and more. Adult Channels: Hustler, Redlight, Brazzers, Vivid, Playboy, Penthouse, Eroxxx, at higit pa.

Unlock & get your Adult Channel PIN Code Now! I-unlock at kunin ang iyong Code ng PIN ng Adult Channel Ngayon!

BOXTV
P3,499 TV BOX Network P3,499 TV BOX Network

FREE 1 Month Subscription LIBRE 1 Month Subscription

To Over 19,000++ LIVE Unlimited Premium TV Channels, On Demand Videos + Activated Adult Channels (just like: Netflix, iFlix, Hooq, AppleTV, Cinema Shows & many more) Sa Higit sa 19,000 ++ LIVE Walang Limitasyong Channels ng TV Premium, On Demand Videos + Mga Aktibong Adult Channels (tulad ng: Netflix, iFlix, Hooq, AppleTV, Mga Palabas sa Cinema at marami pa)

Need Help? Kailangan ng tulong? Talk to us! Makipag-usap sa amin!

Your questions might be in our Frequently Asked Question section found in the menu bar above. Ang iyong mga katanungan ay maaaring nasa aming seksyon ng Frequently Asked Question na makikita sa menu bar sa itaas.

If you need further assistance please call us or send us a message and log-in to your My Account to know more about yur product promos and services. Kung kailangan mo ng karagdagang tulong mangyaring tawagan kami o padalhan kami ng isang mensahe at mag-log in sa iyong Aking Account upang madagdagan ang nalalaman tungkol sa mga promos at serbisyo ng yur.

home1
original_credit-cards_1
Your Payment Options Ang iyong Mga Pagpipilian sa Pagbabayad

To our Filipino Customers, we are currently creating facility for your convenience of paying for your products, services and subscription Sa aming mga Customer sa Pilipinas, kasalukuyan kaming gumagawa ng pasilidad para sa iyong kaginhawaan ng pagbabayad para sa iyong mga produkto, serbisyo at subscription

Log-in to your My Account to renew your service, get new PIN Code or to pay for your subscription click below Mag-log-in sa iyong Aking Account upang i-renew ang iyong serbisyo, kumuha ng bagong PIN Code o magbayad para sa iyong subscription-click sa ibaba

9 9


Current Orders Kasalukuyang Mga Order

33 33


Philippine Customers Mga Kostumer ng Pilipinas

140288 140288


Global Customers Global Customers

118322 118322


Now Watching! Ngayon Pagmamasid!

Our Plan Packages Mga Pakete ng Plano

Get Plan 200 for Additional 2nd TV BOX Kumuha ng Plan 200 para sa Karagdagang 2nd TV BOX

Additional 2nd TV BOX Plan Karagdagang 2nd TV BOX Plan

with Unlimited Live Premium Channels na may Walang-limitasyong Live Premium Channels

Direct TV from USA, Canada & UK Direktang TV mula sa USA, Canada & UK

Plus over 19,000+ Video On Demand Plus higit sa 19,000+ Video On Demand

PHP P200 2nd Box Plan PHP P200 2nd Box Plan

Get Plan 200 for Additional 3rd TV BOX Kumuha ng Plan 200 para sa Karagdagang 3rd TV BOX

Additional 3rd TV BOX Plan Karagdagang 3rd TV BOX Plan

with Unlimited Live Premium Channels na may Walang-limitasyong Live Premium Channels

Direct TV from USA, Canada & UK Direktang TV mula sa USA, Canada & UK

Plus over 19,000+ Video On Demand Plus higit sa 19,000+ Video On Demand

PHP 200 3rd Box Plan PHP 200 3rd Box Plan

Get Plan 200 for Additional 4th TV BOX Kumuha ng Plan 200 para sa Karagdagang 4th TV BOX

Additional 4th TV BOX Plan Karagdagang 4th TV BOX Plan

with Unlimited Live Premium Channels na may Walang-limitasyong Live Premium Channels

Direct TV from USA, Canada & UK Direktang TV mula sa USA, Canada & UK

Plus over 19,000+ Video On Demand Plus higit sa 19,000+ Video On Demand

PHP 200 4th Box Plan PHP 200 4th Box Plan

What our valued clients saying Ano ang sinasabi ng aming mga pinapahalagahang kliyente

It's Really Unlimited Channels! Ito ay Really Unlimited Channels!

“All the premium channels are here! "Ang lahat ng mga premium na channel ay narito! from HBO Signature, HBO Comedy, HBO Family, HBO Zone, HBO USA, HBO 2&3 and many many more.” mula sa HBO Signature, HBO Comedy, HBO Family, HBO Zone, HBO USA, HBO 2 & 3 at marami pang iba. "

Sophia Sinclair Sophia Sinclair

Sports Channels are Unlimited Ang Mga Channel ng Palakasan ay Walang Limitasyon

” I switch to BOX because everything is in here. "Lumipat ako sa BOX dahil lahat ay nasa dito. All the sport channels that I love to watch with my friends are all here. Ang lahat ng mga channel ng isport na gustung-gusto kong panoorin sa aking mga kaibigan ay lahat dito. I am very satisfied with BOX” Masyado akong nasisiyahan sa BOX "

Scott Hanson Scott Hanson

Over 19,000+ On Demand Show and Live TV Channels Higit sa 19,000+ On Demand Show at Live TV Channels

It was really amazing to have BOX part of our family viewing.We really enjoyed everything in the BOX. Talagang kamangha-mangha na magkaroon ng BOX bahagi ng pagtingin ng aming pamilya. Talagang masaya kami sa lahat sa BOX.

Fey Norton Fey Norton